Khôi phục mật khẩu cho Tủ khách hàng

Nếu bạn quên mật khẩu Tủ khách hàng của mình, bạn phải điền cẩn thận vào mẫu đơn bên dưới. Để nhận được một cái mới, vui lòng nhập đăng nhập của bạn, điện thoại mật khẩu, và địa chỉ e-mail, nơi mật khẩu mới cho Tủ khách hàng sẽ được gửi.

Thông tin chứa trong thư là bí mật, vì vậy chúng tôi yêu cầu bạn phải giữ nó an toàn và không được tiết lộ cho bên thứ ba.